Uczę się bawiąc

Stowarzyszenie w ramach swoich celów statutowych na podstawie uchwały Zarządu nr 02/02/2019 roku z dniem 12 lutego 2019 roku powołało do istnienia projekt pod nazwą „Uczę się bawiąc”.

Projekt jest przedsięwzięciem wieloletnim mającym na celu promocję gier planszowych, karcianych, logicznych itp. jako formy:

  • spędzania wolnego czasu – w tym jako alternatywy dla gier komputerowych w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz w ramach zapobiegania wykluczeniu osób starszych,
  • budzenia zainteresowania historią i kulturą u dzieci i młodzieży,
  • budowania relacji międzypokoleniowych,
  • zajęć rozwojowych i wspierających o charakterze terapeutycznym.

Na projekt będą składały się zarówno cykliczne spotkania, jak również okazjonalne wydarzenia lokalne (wyjazdy, konkursy, turnieje) oraz różnorodne wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Powołano następujących koordynatorów projektu odpowiedzialnych za jego formę merytoryczną, sprawy organizacyjne oraz kontakty ze sponsorami/darczyńcami:

  1. Andrzej Szałaj – tel. 513 147 490, e-mail: andrzej@szalaj.pl

Projekt wchodzi w zakres działalności pożytecznie użytecznej takiej jak: 1) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 3) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka; 4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt jest także zgodny z takim celem statutowym Stowarzyszenia jak: wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury, nauki, sportu i turystyki.