Bielska Strefa Modelarska

Stowarzyszenie w ramach swoich celów statutowych na podstawie uchwały Zarządu nr 01/03/2016 z dnia 20 marca 2016 roku powołało do istnienia projekt pod nazwą „Bielska Strefa Modelarska”.

Projekt jest przedsięwzięciem wieloletnim mającym na celu promocję modelarstwa jako formy:

  1. spędzania wolnego czasu – w tym jako alternatywy dla gier komputerowych w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz w ramach zapobiegania wykluczeniu osób starszych,
  2. budzenia zainteresowania historią u dzieci i młodzieży,
  3. budowania relacji międzypokoleniowych,
  4. zajęć wspierających o charakterze terapeutycznym.

Na projekt składają się zarówno cykliczne spotkania/warsztaty, jak również okazjonalne wydarzenia lokalne (wyjazdy, meetingi, konkursy) oraz różnorodne wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a zwłaszcza Międzynarodowy Przegląd Modelarski, który miał już swoje III edycje.

Koordynatorami projektu odpowiedzialnymi za jego formę merytoryczną, sprawy organizacyjne oraz kontakty ze sponsorami/darczyńcami:

  1. Tomasz Bień – dyrektor – tel. 517 467 670, e-mail: modelarze@poczta.fm
  2. Tomasz Iskrzycki – koordynator
  3. Mariusz Baron – koordynator

Projekt wchodzi w zakres działalności pożytecznie użytecznej takiej jak: 1) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 3) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka; 4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Projekt jest także zgodny z takim celem statutowym Stowarzyszenia jak: wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury, nauki, sportu i turystyki.