Wydobyć siebie

Stowarzyszenie w ramach swoich celów statutowych na podstawie uchwały Zarządu nr 01/04/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku powołało do istnienia projekt pod nazwą „Wydobyć siebie”.

Projekt stanowi przedsięwzięcie wieloletnie mające na celu prowadzenie indywidualnych oraz grupowych warsztatów i spotkań, jako formy:

  1. wsparcia w uwalnianiu możliwości rozwojowych każdego człowieka,
  2. budzenia zainteresowania wpływem socjologii i psychologii na prowadzenie działalności gospodarczej i społecznej,
  3. zajęć wspierających o charakterze terapeutycznym.

Na projekt składają się zarówno cykliczne spotkania/warsztaty, jak również okazjonalne wydarzenia lokalne (wyjazdy, meetingi) oraz różnorodne wydarzenia o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Koordynatorami projektu odpowiedzialnymi za jego formę merytoryczną oraz sprawy organizacyjne oraz kontakty ze sponsorami/darczyńcami:

  1. Andrzej Szałaj – tel. 513 147 490, e-mail: andrzej@szalaj.pl
  2. Joanna Szczotka – tel. , 607 101 743 e-mail: psychszczotka@gmail.com

Projekt wchodzi w zakres działalności pożytecznie użytecznej takiej jak: 1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 3) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka; 4) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Projekt jest także zgodny z takim celem statutowym Stowarzyszenia jak: tworzenie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania wiedzy i nabywania doświadczenia we wszystkich sprawach umożliwiających wszechstronny rozwój w wybranych dziedzinach oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju zasobów ludzkich i rozwoju regionalnego .