O nas

Jesteśmy Stowarzyszeniem osób chcących poprzez działalność społecznie użyteczną wspierać wszechstronny rozwój człowieka na każdym etapie życia, a w szczególności rozwój dzieci i młodzieży. Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do nieskrępowanego rozwoju swoich talentów oraz kształtowania swojej osobowości zgodnie z własnymi przekonaniami.

Umożliwienie wszechstronnego rozwoju opartego na zasadach wolności osobistej, odpowiedzialności, uczciwości, pracowitości i dążeniu do profesjonalizmu w wybranych dziedzinach życia uważamy za istotny wkład w współtworzenie otwartego społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności charytatywnej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianiu i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz zwiększania świadomości prawnej oraz na rzecz przestrzegania prawa.

Celami działania Stowarzyszenia są w szczególności :

 • prowadzenie szeroko rozumianej działalności informacyjnej i szkoleniowo-dydaktycznej w zakresach działania Stowarzyszenia,
 • kształtowanie postaw patriotycznych oraz wrażliwości na potrzeby innych osób.
 • tworzenie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania wiedzy i nabywania doświadczenia we wszystkich sprawach umożliwiających wszechstronny rozwój w wybranych dziedzinach.
 • wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych i kulturalnych związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach demokracji, praworządności i sprawiedliwości – w tym poszanowania praw każdej osoby do samostanowienia i wszechstronnego rozwoju.
 • wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu problemów (w tym zawodowych i socjalnych) osób będących w potrzebie (w tym członków Stowarzyszenia)
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju zasobów ludzkich i rozwoju regionalnego.
 • promowanie dorobku, bogactwa i różnorodności kultury europejskiej.
 • wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury, nauki, sportu i turystyki,
 • wspieranie i kreowanie inicjatyw związanych z upowszechnieniem dostępu do bezpłatnych porad prawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez następujące działania:

 • organizację szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów naukowych, spotkań i warsztatów tematycznych,
 • organizację konkursów i zawodów,
 • współpracę z organizacjami społecznymi, środowiskami naukowymi, samorządami zawodowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, a także władzami samorządowymi,
 • działalność wydawniczą i filmową,
 • tworzenie forum wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów na sprawy społeczne, kulturalne, zdrowotne i inne związane z celami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności naukowej i badawczej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej i innej służącej celom Stowarzyszenia,
 • udzielanie bezpłatnych porad prawnych,
 • uczestnictwo w postępowaniach sądowych jako czynnik społeczny,
 • prowadzenie ośrodka mediacji.